Tijela Udruženja obrtnika Ogulin

Skupština Udruženja obrtnika Ogulin

Skupština Udruženja obrtnika Ogulin je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjava je 19 predstavnika članova Udruženja. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Skupština donosi:

 • Statut
 • Program rada
 • Financijski proračun,
 • Odluku o raspisivanju izbora,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
 • Odluku o izboru i opozivu predstavnika u Skupštinu POK-a,
 • odluke kojima odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Skupština odlučuje o:

 • prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu i završnog računa Udruženja,
 • osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka jedinstvenog komorskog sustava,
 • o kupnji i prodaji nekretnina,
 • najznačajnijim pitanjima obrtništva.

Skupština imenuje i razrješava:

 • predsjednika Udruženja,
 • potpredsjednika Udruženja,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora.

Članovi Skupštine Udruženja obrtnika Ogulin u mandatnom razdoblju 2022. – 2026. godine:

 1. Denis Lauš
 2. Dario Turković
 3. Josip Sabljak
 4. Helga Salopek
 5. Dalibor Turkalj
 6. Dražen Pribanić
 7. Hrvoje Puškarić
 8. Mišel Grdešić
 9. Danijel Salopek
 10. Dražen Gerovac
 11. Dalibor Bašić
 12. Damir Kirasić
 13. Zlatko Kučinić
 14. Ivan Udiković
 15. Katarina Ivanković – Stošić
 16. Biserko Biondić
 17. Damir Lipošćak
 18. Milka Busić
 19. Nina Đerek

Upravni odbor Udruženja obrtnika Ogulin

Udruženje ima Upravni odbor.

Upravni odbor ima 9 članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog cehova i jednog člana po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • usklađuje međusobne interese cehova,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
 • imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o radu cehova,
 • rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja

Članovi Upravnog odbora Udruženja obrtnika Ogulin u mandatnom razdoblju 2022. – 2026. godine:

 1. Helga Salopek
 2. Vera Brbot- Ceranić
 3. Dijana Jagnjić
 4. Denis Lauš
 5. Slavko Vuković
 6. Dalibor Jelić
 7. Miro Brozović
 8. Dalibor Turkalj
 9. Damir Kirasić

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor:

 1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,
 2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,
 3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručnih službi Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,
 4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Ogulin u mandatnom razdoblju 2022. – 2026. godine:

 1. Hrvoje Puškarić
 2. Ivan Udiković
 3. Dalibor Bašić
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja