Predsjednik i potpredsjednik Udruženja

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

  • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
  • usklađuje aktivnosti tijela i organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
  • brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, zakonom i interesima članova Udruženja,
  • surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim tijelima i institucijama
  • raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvođenje
  • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja je Josip Sabljak

Kontakt:
mob. 098365636
e-mail: termo-instal@ka.t-com.hr

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Potpredsjednik Udruženja je Dalibor Turkalj.

Kontakt:
mob. 0913641520
e-mail: dturkalj1402@gmail.com

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja