O Udruženju

Udruženje obrtnika Ogulin je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo , usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području grada Ogulina te općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području:

 1. promiče obrt i obrtništvo:
  • informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu
  • osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja
  • sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva,
  • osnivanjem zaklada i fondacija;
 2. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 3. razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom;
 4. usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave;
 5. pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo na svom području i za obrtništvo Hrvatske
 6. omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
 7. sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
 8. obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti;
 9. organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
 10. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore,
 11. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore te predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova i
 12. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Udruženje u svom radu surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće gospodarske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo jedinica lokalne samouprave.

Udruženje putem Područne obrtničke komore surađuje sa Županijom i drugim institucijama koje djeluju na razini Županije.

Udruženje surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

U interesu svojih članova, Udruženje može surađivati i povezivati se s ostalim udruženjima u Županiji, zemlji i inozemstvu i drugim asocijacijama, te organizirati različite oblike suradnje, o čemu izvještava Područnu obrtničku komoru.Kontaktirajte nas
* - obavezna polja