Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OKKŽ

Na temelju članka 20., stavak 1., podstavak 1., Statuta Obrtničke komore Karlovačke županije, a u skladu s člankom 75., stavak 1., Zakona o obrtu (Narodne novine 143/13) i člankom 68. Statuta Hrvatske obrtničke komore (Narodne novine 143/13 i 84/16) Skupština Obrtničke komore Karlovačke županije na 4. (izvanrednoj – dopisnoj) sjednici, održanoj 26.10.2016., donijela je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke komore Karlovačke županije

Članak 1.

U Statutu Obrtničke komore Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Komora) kojeg je Skupština Komore donijela na 9. sjednici održanoj 5.6.2014. i 10. (izvanrednoj) sjednici, održanoj 5.11.2014. u članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava kao cjeline, Komora je obavezna dostavljati Hrvatskoj obrtničkoj komori:

- program rada

- financijske dokumente i izvještaje sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore

- objedinjenje dokumente udruženja obrtnika sa svojeg područja koje prikuplja temeljem Statuta Hrvatske obrtničke komore

- podatke i druge opće akte koje nadležna tijela Komore donose u području ovlasti koje su s Hrvatske obrtničke komore prenesene na Komoru.“

Članak 2.

U članku 10., stavak 1., iza djelatnosti NKD oznake 46.19, dodaju se nove djelatnosti:

- 46.90 Nespecijalizirana trgovina na veliko

- 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

- 47.99 Ostala trgovina na malo, izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 25 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Komore.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova. Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Komore su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna godine koja prethodi godini u kojoj se provode izbori.

Postupak i način izbora tijela Komore propisuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora Hrvatske obrtničke komore.

Sastav Skupštine Komore utvrđuje se Odlukom o kriterijima za provođenje izbora, koja mora biti usklađena s Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Komore moraju se provesti u godini u kojoj ističe njihov mandat, u razdoblju od 1. listopada do 20. listopada.

Izbore za člana tijela kojemu je mandat prestao zbog nespojivosti funkcija iz stavka 3. članka 32. i/ili članka 40. Skupština je dužna provesti u roku od najviše 45 dana nakon izbora na nespojive funkcije.“

Članak 4.

U članku 20., u točki 1., podstavak 5. mijenja se i glasi:

„- odluku o kriterijima za provođenje izbora“,

podstavak 6. mijenja se i glasi:

„- poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o održavanju konstituirajuće sjednice Skupštine“,

Članak 5.

U članku 29. stavak 1., iza točke 12., dodaje se nova točka 13., koja glasi:

13. odlučuje o otpisu spornih potraživanja.

Točke 13. i 14. postaju točke 14. i 15.

Točka 15. koja postaje točka 16. mijenja se i glasi:

16.Na prijedlog predsjednika Komore, odlučuje o sklapanju ugovora o radu tajnika Komore.

Točke 16. – 25. postaju točke 17. – 26.

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor Komore ima najviše 5 članova, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na prijedlog 1/5 članova Skupštine.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Predsjednik Nadzornog odbora Komore je ujedno i likvidator Komore.“

Članak 7.

U članku 41., stavak 1., podstavak 8. mijenja se i glasi:

- “Predlaže Upravnom odboru Komore sklapanje ugovora o radu s tajnikom Komore” –

Članak 8.

Članak 48. mijenja se i glasi:

„Komora ima tajnika.

Tajnik Komore je radnik u radnom odnosu temeljem ugovora o radu.

Ugovor o radu s tajnikom Komore sklapa se temeljem odluke Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika.

Tajnik Komore mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava i imati najmanje VSS (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij) i 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima, ili VŠS (preddiplomski sveučilišni studij ili trogodišnji stručni studij) i 5 godina radnog iskustva te biti osoba koja će organizacijskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Komore.“

Članak 9.

Članak 62. mijenja se i glasi:

“Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava, udruženja obrtnika obvezna su Komori dostavljati program rada te financijske dokumente i izvještaje, sukladno Odluci Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore.

Udruženja su obvezna dostavljati Komori i opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s Komore prenesene na udruženja.”

Članak 10.

Upravni odbor Komore dužan je donijeti odluku o sklapanju ugovora o radu tajnika Komore te će se ugovor o radu s tajnikom Komore sklopiti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Ugovor o radu tajnika Komore može se sklopiti s osobom koja ne ispunjava uvjete iz stavka 4. članka 48. Statuta Komore, ako je zatečena na poslovima tajnika Komore na dan stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 84/2016).

Članak 11.

Radi usklađivanja terminologije sa zakonima i propisima koji vrijede u Republici Hrvatskoj, u svim člancima Statuta riječ “proračun” zamjenjuje se rječju “plan”, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 12.

Usklađenost ove Odluke sa Statutom Hrvatske obrtničke komore utvrđuje Hrvatska obrtnička komora, nakon čega se Odluka objavljuje na oglasnoj ploči Komore i na web stranicama, a može se objaviti i u glasilu Komore.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore.

Broj: S-4/2-1/2016.

Karlovac, 26.10.2016.

Predsjednik

Darko Stanković, ing.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja