U veljači i svibnju 2023. provedeni ispitni rokovi za majstorske ispite

15.06.2023
U veljači i svibnju 2023. godine područne obrtničke komore provele su dva ispitna roka za majstorske ispite. U dva ispitna roka ukupno se prijavilo 517 kandidata i kandidatkinja u svim županijama koje su provodile ispite, od čega je uspješno položilo 383 kandidata i kandidatkinja.

U veljači se najviše kandidata i kandidatkinja prijavilo u Međimurskoj županiji te je od 37 prijavljenih 4 odustalo, pristupilo je 33, a ispit je uspješno položilo njih 30. Nadalje, u Obrtničkoj komori Vukovarsko-srijemske županije prijavilo se 28 kandidata i kandidatkinja od čega je ispitu pristupilo njih 27, a uspješno položilo 23 kandidata i kandidatkinje. U obrtničkim komorama Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 20 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit.

U svibnju se najviše kandidata i kandidatkinja se prijavilo u Obrtničkoj komori Zagreb te je od 67 prijavljenih kandidata i kandidatkinja 3 odustalo, pristupilo je 64, a ispit je uspješno položilo njih 58. Nadalje, u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije prijavilo se 43 kandidata i kandidatkinja od čega je odustalo 3, a uspješno je ispit položilo njih 35, dok se u Obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije prijavilo 42 kandidata i kandidatkinja, od čega je odustalo 8, a uspješno je ispit položilo njih 30. U obrtničkim komorama Primorsko-goranske, Virovitičko-podravske, Istarske i Međimurske županije ispitu je pristupilo u prosjeku oko 25 kandidata i kandidatkinja te je većina njih uspješno položila ispit i time potvrdila visoku razinu kvalitete svog obrtničkog truda i rada. U ostalim komorama koje su provodile ispite polagalo je u prosjeku oko 10 kandidata i kandidatkinja uz visoku prolaznost na ispitima.

Majstorski ispiti predstavljaju vrhunac obrtničkog zanimanja kojim se potvrđuje kvaliteta u određenom obrtničkom zanimanju. Isto tako, naglašavaju društveni angažman obrtnika i obrtnica s obzirom da osobe s majstorskim ispitom mogu uzimati naučnike na naukovanje i time obrazovati mlade naraštaje koji će nastaviti rad u obrtničkim zanimanjima i tako osigurati napredak svojih lokalnih zajednica.

Majstorski ispiti imaju prepoznatljivost ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u Europi, a mogu se polagati za zanimanja sa liste vezanih obrta. Regulirani su Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02).

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

  • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Ukoliko udovoljavate uvjetima za polaganje majstorskog ispita i želite polagati ispit prijaviti se možete u područnim obrtničkim komorama u vašim županijama, a sve dodatne informacije možete saznati na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit) ili izravno u Hrvatskoj obrtničkoj komori i područnim obrtničkim komorama.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja