Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu sektoru svinjogojstva zbog štete nastale uslijed pojave afričke svinjske kuge

25.08.2023
Otvoreno je podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2 iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja.

Mjera 2 Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljiva su grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se cijene pojedinih kategorija i težinskih razreda svinja umanje za prihod od prodaje životinja koje su zaklane. Prihod ostvaren od prodaje zaklanih životinja potvrđuje se računom/otkupnim blokom izdanim od strane klaonice. Broj, kategorija i težina svinja za izračun potpore utvrđuje se zapisnikom o razvrstavanju trupova na liniji klanja.

Kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

  • prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,
  • tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i
  • nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.

Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman koji iznosi 78%.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: „Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge“

Uz Zahtjev podnositelj prilaže račune/otkupne blokove izdane od strane klaonice koju je odobrilo Ministarstvo za provedbu klanja svinja s objekata u zonama ograničenja.

Rok za podnošenje Zahtjeva: Do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Iznimno, za svinje koje su zaklane do stupanja na snagu Pravilnika, Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

  1. Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge: https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/08/Program-potpore-sektoru-svinjogojstva-zbog-onemogucene-aktivnosti-uslijed-pojave-svinjske-kuge.pdf
  1. Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge (NN broj 93/2023): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_93_1415.html
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja