Natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

13.04.2017
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije i za nastupe na sajmovima i izložbama. Natječaj je otvoren za prijave do 05. svibnja 2017. godine.

Predmet natječaja: Dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavu na natječaj mogu podnijeti isključivo mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća no moraju ispunjavati kriterije kao što su:

- ostvarivanje dobiti/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i proizvodnja namještaja,

- da su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH,

- da u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,

- da su pozitivno poslovala u 2016. godini, odnosno koja sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku,

- da nemaju evidentiran dug po osnovi javnog davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

- da imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi,

- u slučaju pripadnosti kategoriji „jedan poduzetnik“ i „povezana osoba“, pravo sudjelovanja na Natječaju ima samo jedno poduzeće.

Provedbena mjera 1. – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju

Prihvatljivi troškovi ulaganja: novi strojevi, uređaji i oprema, rabljeni strojevi, uređaji i oprema, povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač i ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenim strojem, opremom i alatom te predstavljaju sastavni dio njegove nabave.

Intenzitet potpore - do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku: od 25.000,00 kuna do 600.000,00 kuna.

 Provedbena mjera 2. – Ulaganje u poslovno proizvodni objekt

Prihvatljivi troškovi ulaganja: svi mjerljivi građevinski radovi vezani uz izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg poslovno proizvodnog objekta, osim pripremnih i zemljanih radova te radova na infrastrukturi građevinske čestice.

Intenzitet potpore - do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku: od 25.000,00 kuna do 600.000,00 kuna.

Provedbena mjera 3. – Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa

Prihvatljivi troškovi ulaganja: programi (softver) i programska rješenja namijenjeni isključivo za poboljšanje poslovnih procesa.

Intenzitet potpore: do maksimalno 70% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku: od 10.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.

Provedbena mjera 4. – Ulaganje u razvoj novog proizvoda

Prihvatljivi troškovi ulaganja: vanjske usluge: dizajner/projektant, izrada tehničke dokumentacije, izrada prototipa novog proizvoda i usluga vezanu za izradu kataloga novog proizvoda, troškovi ispitivanja novog proizvoda, troškovi zaštite intelektualnog vlasništva.

Intenzitet potpore: do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku: od 10.000,00 kuna do 150.000,00 kuna.

Provedbena mjera 5. – Sudjelovanje na sajmu i/ili izložbi

Prihvatljivi troškovi ulaganja: najam, uređivanje i vođenje izložbenog prostora, troškovi transporta izložaka, troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tome sajmu i/ili izložbi.

Intenzitet potpore: Do maksimalno 80% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos potpore po korisniku: od10.000,00 kuna do 250.000,00 kuna.

Način i rok prijave: prijava se predaje isključivo preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici/paketu koja na svojoj poleđini mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a na adresnoj strani:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja, prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini

– Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava –

Rok za podnošenje prijave na ovaj natječaj je do 05. svibnja 2017. godine.

Više informacija o ovom natječaju možete pronaći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja